In welke maand is welke vrijstelling/machtiging van toepassing?

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

Kies de vrijstelling of ontheffing die je wilt bekijken

Provinciale vrijstelling

Periode

 • Gehele jaar

Tijdstip

 • Vanaf één uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang
 • Gehele werkgebied van de FBE Noord-Holland
 • Grasland, graszaad, graan, mais en groenten in bedrijfsmatige teelt
 • Geweer
 • Hond

Nestbehandeling voor knobbelzwanen is toegestaan. Dit mag alleen om schade aan gewassen te voorkomen of te bestrijden. Daarbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Jaarrond
 • Uitvoering door iedereen met toestemming van de grondgebruiker
 • De uitvoerder dient gebruik van de vrijstelling vooraf te melden bij de Omgevingsdienst
 • Uitvoerder rapporteert binnen twee weken het aantal behandelde eieren/nesten aan de FBE via FaunaSpot.

De uitvoerder dient gebruik van de vrijstelling éénmalig vooraf te melden bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Deze melding blijft gedurende de hele schadegevoelige periode geldig. De bewaartermijn voor de verstrekte gegevens bij deze melding is een half jaar of zo lang de melding van toepassing is.

Vanaf 1 januari 2023 kan een jachtaktehouder voldoen aan zijn wettelijke verplichting tot het registreren van afschot en/of nestbehandeling door op perceelsniveau zijn afschot te registreren direct in het veld nadat de activiteit heeft plaats gevonden. Dit dient te gebeuren in FaunaSpot nadat de handeling heeft plaats gevonden en voordat men de gedode dieren gaat verplaatsen middels een voertuig

 • Voor je bij kwetsbare gewassen tot afschot overgaat moet je aantonen dat er twee preventieve middelen zijn ingezet, volgens de Handreiking Faunaschade/Preventiekit van het Faunafonds.
 • Per verjaagactie mogen maximaal 4 dieren per geweer worden gedood en mogen maximaal 5 geweerdragers worden ingezet.
 • Gedode dieren dienen voor het verlaten van het veld opgeruimd te worden.

Media

Faunabeheerplan Algemene Soorten – 2017-2023

Omgevingsverordening 2022

Er is geen extra informatie beschikbaar voor dit dier.

Knobbelzwaan