Dilemma's

De damherten in de Waterleidingduinen, de ganzen bij Schiphol, de vossen in weidevogelgebieden: in Noord-Holland spelen complexe vraagstukken die om oplossingen vragen. De Faunabeheereenheid Noord-Holland onderzoekt de problemen en maakt een goed onderbouwd plan. Om te zorgen voor een balans tussen de belangen van mensen en dieren, is ingrijpen soms noodzakelijk. Dat doen we bij voorkeur preventief.

Reeën en verkeersveiligheid

Reeën zijn schitterende dieren en zijn in ons land wettelijk beschermd. Het aantal reeën neemt de afgelopen vijftig jaar toe, ook in Noord-Holland. Tegelijkertijd komen er steeds meer wegen. Beide trends zorgen voor meer aanrijdingen. Jaarlijks worden in Nederland meer dan 10.000 reeën doodgereden. De aanrijdingen veroorzaken dierenleed, verkeersonveiligheid en financiële schade. 

shutterstock_641386135.jpg

Vergeleken met andere provincies vinden in Noord-Holland relatief weinig aanrijdingen plaats. In ons faunabeheerplan zien we daarom op dit moment geen aanleiding om de Noord-Hollandse reeënpopulatie te reduceren. Het verminderen van aanrijdingen kan immers ook nog op andere manieren. Zo bieden natuurbruggen een veilige oversteek en zijn langs talloze wegen hekken geplaatst. Onderzoek wijst uit dat dergelijke preventieve maatregelen werken.

We kiezen voor lokaal maatwerk. Elektronische wildwaarschuwingssystemen, hogere hekken, een gericht bermbeheer zodat reeën en automobilisten beter zicht hebben, een lagere rijsnelheid: ons Faunabeheerplan Ree geeft een overzicht van mogelijke maatregelen voor terrein- en wegbeheerders. Pas wanneer deze maatregelen onvoldoende blijken te werken, komt het afschieten van reeën in beeld.

Vossen en weidevogels

Gepredeerde vogel.jpg pootafdruk vos.jpg Predatievos.jpg
Vossen en weidevogels

De vos hoort thuis in de Nederlandse natuur. Hij stelt ons wel voor een dilemma: wat doen we met de vos in de buurt van broedende weidevogels? Mede door de intensivering van de landbouw gaat het niet goed met de weidevogels in ons land. De resterende populaties zijn nu kwetsbaar voor predatoren als steenmarters, ratten, katten en vossen.

Om vossen te weren, worden elektrische rasters geplaatst. Niet overal is deze preventieve maatregel echter mogelijk en vaak weten vossen het raster alsnog te passeren. Daarom worden vossen in en rond weidevogelgebieden bejaagd. Vossen mogen het hele jaar overdag gevangen en gedood worden wanneer ze schade aanrichten. In en rond weidevogelgebieden mag dat tijdens het broedseizoen van 1 februari tot 15 juli ook ’s nachts, wanneer ze met name actief zijn.              

Ganzen, vliegverkeer, recreatie en landbouw

De ganzenproblematiek is uitermate complex. Het gaat goed met de ganzen in Nederland, misschien wel te goed. Deze eeuw verviervoudigde het aantal broedende ganzen, waardoor de maatschappelijke schade toeneemt.

AvdMeer_FBE_ganzen_Schiphol_18.jpg

Ganzen veroorzaken enorme voedselverspilling. Gewassen als sla en broccoli die ze aanvreten en onderpoepen zijn onverkoopbaar en worden weggegooid. Op boerenland eten ze gras, laten ze ganzenpoep achter en vertrappen ze de graslanden, waardoor koeien minder voedsel hebben. Ook maakt ganzenpoep recreatieplassen ongeschikt voor recreanten. Daarnaast komen de veiligheid rond vliegvelden en natuurdoelen in het geding.

De provincie Noord-Holland wil de schade veroorzaakt door ganzen fors reduceren. Alle betrokken partijen – overheden, landbouw, grondeigenaren, natuurbescherming – zijn het erover eens dat populatiereductie, oftewel het doden van ganzen, daarvoor onontkoombaar is. Samen met de wildbeheereenheden en de inzet van beroepsjagers zetten we in op beheer in het voorjaar en meer maatwerk per gebied. Met deze aanpak hoeven we hopelijk minder ganzen te doden, kunnen we meer rust garanderen in de natuurgebieden en neemt de schade aan gewassen en natuur af.