Afschot konijn, houtduif, kraai, kauw, knobbelzwaan, ekster, gaai, spreeuw en meerkoet per direct gesloten

Geplaatst: 17 May 2023

Onlangs heeft de Raad van State (RvS) uitspraak gedaan in een procedure tegen het goedkeuringsbesluit Faunabeheerplan Algemene soorten 2017-2023 van de provincie Noord-Holland. De RvS oordeelde dat zowel de landelijke als de provinciale vrijstellingen in het faunabeheerplan onvoldoende onderbouwd zijn*. De provincie heeft deze week daarom besloten dat er geen afschot meer mag plaatsvinden van konijn, houtduif, kraai en kauw (landelijk) en van knobbelzwaan, ekster, gaai, spreeuw en meerkoet (provinciaal). Nestbehandeling is ook niet meer toegestaan.

Afschot konijn, houtduif, kraai, kauw, knobbelzwaan, ekster, gaai, spreeuw en meerkoet per direct gesloten

*Dit heeft te maken met het feit dat er onvoldoende (gevalideerde) data beschikbaar zijn om een sluitende onderbouwing te kunnen presenteren, ondanks alle observaties van betrokken organisaties voor natuur, jacht en landbouw.

Gevolgen voor de grondeigenaar: schadetegemoetkoming

De provincie heeft besloten om bij schade door deze diersoorten een schadetegemoetkoming uit te keren, omdat het voor agrariërs erg laat in het seizoen is om zich aan te passen aan het plotseling wegvallen van de vrijstellingen. Bij schade kan de agrariër een aanvraag voor tegemoetkoming indienen bij BIJ12 (zie kader). Daarbij moet hij aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om schade te voorkomen, met behulp van preventieve maatregelen. Welke maatregelen dat zijn, verschilt per type gewas/teelt.

We raden je aan om FaunaSpot te gebruiken om je preventieve maatregelen te registreren. Deze registraties zijn nodig voor het onderbouwen van faunabeheerplannen. En als jouw aanvraag voor tegemoetkoming in de schade wordt afgewezen, dan kun je bij een eventuele rechtszaak aantonen wat er allemaal gedaan is om schade te voorkomen.

Voor afschot en eventueel nestbehandeling van genoemde soorten is voortaan per situatie een ontheffing nodig. Om die te krijgen, is een onderbouwing nodig waaruit blijkt dat (preventieve) alternatieven ontbreken of niet goed werken. Ook moeten nut en noodzaak van afschot of nestbehandeling worden aangetoond en mag de staat van instandhouding (de totale populatie dieren) niet in gevaar komen. Een aanvraag voor een ontheffing kan worden ingediend bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (zie kader).

 

Gevolgen voor jager/faunabeheerder: inzet op preventieve maatregelen

Nu afschot niet meer is toegestaan, kun je samen met je agrariër bekijken welke preventieve maatregelen op zijn percelen het meest effectief kunnen zijn. Als jullie oordelen dat alternatieven voor afschot ontbreken, kun je hem helpen bij de aanvraag voor een ontheffing, door een goede onderbouwing te geven.

 

Net als de agrariër raden we ook jou aan om al je preventieve maatregelen in FaunaSpot te registreren.

Tip: check de faunakalender voordat je het veld ingaat. Deze is altijd up-to-date!

  

Voor vragen over tegemoetkoming in de schade en/of het aanvragen van een ontheffing verwijst de FBE Noord-Holland door naar de juiste instanties:

 

Vragen over schadetegemoetkoming? Neem contact op met BIJ12.

  • Meer informatie op de website
  • Of bel BIJ12/Faunazaken, tel. 085 - 486 22 22 (keuzeoptie 2). BIJ12 is elke werkdag bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur

 

Vragen over ontheffingen? Neem contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

  • Meer informatie op de website
  • Of bel de Omgevingsdienst, tel. 088 - 10 21 300

 

Vervolgstappen

De komende tijd gaat de provincie in gesprek met de LTO, natuurorganisaties, de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord, BIJ12 en de FBE Noord-Holland. We gaan onderzoeken hoe we het beste om kunnen gaan met de nieuwe situatie die is ontstaan als gevolg van de uitspraak van de RvS. In de tussentijd werken wij als FBE Noord-Holland aan een nieuw faunabeheerplan Algemene soorten.

 

Eerdere berichtgeving over dit onderwerp

Kort na de uitspraak van de Raad van State publiceerden de FBE Noord-Holland een nieuwsbericht. Lees het hier