In welke maand is welke vrijstelling/machtiging van toepassing?

Juni Juli Augustus September Oktober

Kies de vrijstelling of ontheffing die je wilt bekijken

Provinciale vrijstelling

Periode

  • Vanaf 15 juni tot beëindigen van de oogst, en in ieder geval eindigend op 15 november.

Tijdstip

  • Vanaf één uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang.
  • Gehele werkgebied van de FBE Noord-Holland
  • Appel- en perenbomen in bedrijfsmatige teelt
  • Geweer
  • Hond

Nestbehandeling is niet toegestaan.

De uitvoerder dient het gebruik van de vrijstelling éénmalig vooraf te melden bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Deze melding blijft gedurende de hele schadegevoelige periode geldig. De bewaartermijn voor de verstrekte gegevens bij deze melding is een half jaar of zo lang de melding van toepassing is.

Vanaf 1 januari 2023 kan een jachtaktehouder voldoen aan zijn wettelijke verplichting tot het registreren van afschot en/of nestbehandeling door op perceelsniveau zijn afschot te registreren direct in het veld nadat de activiteit heeft plaats gevonden. Dit dient te gebeuren in FaunaSpot nadat de handeling heeft plaats gevonden en voordat men de gedode dieren gaat verplaatsen middels een voertuig. 

  • Voor je bij kwetsbare gewassen tot afschot overgaat moet je aantonen dat er twee preventieve middelen zijn ingezet, volgens de Handreiking Faunaschade/Preventiekit van het Faunafonds.
  • Per verjaagactie mogen maximaal 4 dieren per geweer worden gedood en mogen maximaal 5 geweerdragers worden ingezet.
  • Gedode dieren dienen voor het verlaten van het veld opgeruimd te worden.

Media

Faunabeheerplan Algemene Soorten – 2017-2023

Omgevingsverordening 2022

Er is geen extra informatie beschikbaar voor dit dier.

Gaai