In welke maand is welke vrijstelling/machtiging van toepassing?

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December
Januari Oktober November December

Kies de vrijstelling of ontheffing die je wilt bekijken

Landelijke vrijstelling

Periode

 • Gehele jaar

Tijdstip

 • Vanaf zonsopkomst tot zonsondergang.
 • Hele werkgebied van de FBE Noord-Holland
 • Jachtveld van de jachthouder
 • Geweren
 • Honden (geen lange honden)
 • Haviken, slechtvalken en woestijnbuizerds
 • Het vangen of doden m.b.v. lokvogels (niet levend)
 • Het vangen of doden m.b.v. lokfluiten (akoestisch, niet-elektronisch)
 • Het vangen of doden m.b.v. lokvoer (niet vergiftigd of verdovend)

Waarbij geweren, honden en jachtvogels niet mogen worden gebruikt op zondagen en op nieuwjaarsdag, tweede paasdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, en hemelvaartsdag (art. 3.4 lid 1.c. Rnb).

Dus wél toegestaan op goede vrijdag, koningsdag, dodenherdenking, bevrijdingsdag en oudejaarsdag.

Nestbehandeling voor houtduiven is toegestaan. Dit mag om schade aan gewassen, vee, bossen, visserijen/visgronden, wateren en flora en fauna te voorkomen of te bestrijden. Daarbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Jaarrond
 • Vanaf zonsopkomst tot zonsondergang
 • Uitvoering door iedereen met toestemming van de grondgebruiker (grondgebruikersverklaring)
 • Geen melding vooraf vereist
 • Uitvoerder rapporteert binnen een maand het aantal behandelde eieren/nesten aan de FBE via FaunaSpot.

Er hoeft géén melding vooraf te worden gedaan bij de Omgevingsdienst.

Vanaf 1 januari 2023 kan een jachtaktehouder voldoen aan zijn wettelijke verplichting tot het registreren van afschot en/of nestbehandeling door op perceelsniveau zijn afschot te registreren direct in het veld nadat de activiteit heeft plaats gevonden. Dit dient te gebeuren in FaunaSpot nadat de handeling heeft plaats gevonden en voordat men de gedode dieren gaat verplaatsen middels een voertuig

Jacht

Periode

 • Vanaf 15 oktober t/m 31 januari.

Tijdstip

 • Vanaf zonsopkomst tot zonsondergang.

De houtduif mag niet worden bejaagd op zondagen en nieuwjaarsdag, de tweede paas- en pinksterdag, de beide kerstdagen en Hemelvaartsdag.

 • Gehele werkgebied van de FBE Noord-Holland
 • Jachtveld van de jachthouder

De Wet natuurbescherming geeft meer en nadere voorwaarden m.b.t. de jacht bijvoorbeeld als het gaat om de jachthuurovereenkomst, het jachtveld, zon- en feestdagen, de jacht vanuit voertuigen, vaartuigen e.d., de bebouwde kom, het vervoer en in de handel brengen van wild, de verzekering e.d. De jachtaktehouder wordt geacht deze regels te kennen. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de middelen en methoden rondom de jacht paragraaf §3.5 en §3.6 van de Wet natuurbescherming en artikelen 3.2 tot 3.21 van het Besluit natuurbescherming.

Er hoeft géén melding vooraf te worden gedaan bij de Omgevingsdienst.

Op basis van de wettelijke verplichting dient de jachtaktehouder het afschot te rapporteren aan de FBE. Dit gebeurt in Noord-Holland digitaal, via FaunaSpot

Media

Faunabeheerplan Algemene Soorten – 2017-2023

Er is geen extra informatie beschikbaar voor dit dier.

Houtduif