In welke maand is welke vrijstelling/machtiging van toepassing?

Januari Februari November December

Kies de vrijstelling of ontheffing die je wilt bekijken

(SH) Schiphol

Verjaging met ondersteunend afschot

 • 1 november tot en met 28 februari

Tijdstip

 • Vanaf één uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang
 • In de 0 tot 10 kilometerzone rondom Schiphol
  • Binnen de bebouwde kom voor zover dit betreft uitvoering op alle gronden binnen de gebieden Westeinderplassen, Oosteinderpoel en Boterdijk, Traverse, Vuurlijn, Zijdelveld en Zijdelmeer.
  • In jachtvelden kleiner dan 40 hectare.
 • Geweer (hagel en kogel)
 • Hond (niet zijnde lange honden), waarbij de hond slechts gebruikt wordt als hulpmiddel, en niet als middel om te doden
 • Jachtvogels

De gemachtigde mag zich laten bijstaan door maximaal vier mede-uitvoerders. Het aantal mede-uitvoerders dient vooraf te worden aangegeven via de elektronische melding bij de Omgevingsdienst (zie Melden en rapporteren).

Het gebruik van deze ontheffing mag niet eerder plaatsvinden dan nadat de gemachtigde uitvoerder hiervan per locatie, voorafgaand aan de uitvoering, elektronisch melding heeft gemaakt bij de toezichthouders van de Omgevingsdienst NHN via deze link.

Vanaf 1 januari 2023 kan een jachtaktehouder voldoen aan zijn wettelijke verplichting tot het registreren van afschot en/of nestbehandeling door op perceelsniveau zijn afschot te registreren direct in het veld nadat de activiteit heeft plaats gevonden. Dit dient te gebeuren in FaunaSpot nadat de handeling heeft plaats gevonden en voordat men de gedode dieren gaat verplaatsen middels een voertuig

 • Deze ontheffing is geldig voor toendrarietganzen, in al hun verschijningsvormen.
 • Gedode dieren dienen voor het verlaten van het veld opgeruimd te worden.
 • Ringen die aan gedode vogels worden aangetroffen moeten gezonden worden aan het Vogeltrekstation, Postbus 50, 6700 AB Wageningen. Hierbij dient het terugmeldformulier ingevuld te worden meegestuurd van de website httrs://vogeltrekstation.nl/nl/vogels/ring-gevonden.
 • Bij verjaging met ondersteunend afschot mogen per verjaagactie per verjaagperceel niet meer dan 5 geweerdragers worden ingezet en niet meer dan 4 vogels per ingezet geweer worden gedood. Als de te verjagen vogels zijn verdreven, wordt een verjaagactie geacht te zijn beëindigd. Bij opnieuw invallende dieren vangt een nieuwe verjaagactie aan.

Media

Ontheffing Ganzen - Schiphol - Besluit 12 (2018)

Ganzenbeheerplan Omgeving Schiphol – 2018-2024

Er is geen extra informatie beschikbaar voor dit dier.

Toendrarietgans