In welke maand is welke vrijstelling/machtiging van toepassing?

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

Kies de vrijstelling of ontheffing die je wilt bekijken

(PV) Provinciale vrijstelling

Periode 

 • Kwetsbare gewassen in bedrijfsmatige teelt
  • Van 1 november t/m 28 februari
 • Grasland, graan, suikerbieten, graszaad, maïs, aardappelen en vollegrondsgroenten in bedrijfsmatige teelt
  • Gehele jaar
  • Met uitzondering van overjarig grasland in de periode van 1 november t/m 28 februari

Tijdstip

 • Vanaf één uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang.

Foerageergebieden

 • Voor foerageergebieden kan de vrijstelling niet worden gebruikt van 1 november t/m 31 maart bij aanwezigheid van grauwe ganzen en kolganzen; van 1 november /m 30 april bij aanwezigheid van brandganzen; van 1 november t/m 31 mei bij aanwezigheid van rotganzen; (dit geldt niet voor nestbehandeling).
 • Gehele werkgebied van de FBE Noord-Holland
 • Op het schadeperceel of de direct daaraan grenzende percelen of wateren
 • Kwetsbare gewassen
 • Grasland, graan, suikerbieten, graszaad, maïs, aardappelen en vollegrondsgroenten in bedrijfsmatige teelt
 • Geweer
 • Hond

Nestbehandeling voor kolganzen is toegestaan. Dit mag alleen om schade aan gewassen te voorkomen of te bestrijden. Daarbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Jaarrond
 • Uitvoering door iedereen met toestemming van de grondgebruiker (grondgebruikersverklaring)
 • Nestbehandeling vooraf melden bij de Omgevingsdienst
 • Uitvoerder is verplicht tot het op perceel te registreren van de behandeling. Dit dient direct in het veld plaats te vinden nadat de behandeling heeft plaatsgevonden. Dit dient te gebeuren in FaunaSpot.

De uitvoerder dient gebruik van de vrijstelling éénmalig vooraf te melden bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Deze melding blijft gedurende de hele schadegevoelige periode geldig. De bewaartermijn voor de verstrekte gegevens bij deze melding is een half jaar of zo lang de melding van toepassing is.

Vanaf 1 januari 2023 kan een jachtaktehouder voldoen aan zijn wettelijke verplichting tot het registreren van afschot en/of nestbehandeling door op perceelsniveau zijn afschot te registreren direct in het veld nadat de activiteit heeft plaats gevonden. Dit dient te gebeuren in FaunaSpot nadat de handeling heeft plaats gevonden en voordat men de gedode dieren gaat verplaatsen middels een voertuig

 • Voor je bij kwetsbare gewassen tot afschot overgaat moet je aantonen dat er twee preventieve middelen zijn ingezet, volgens de Handreiking Faunaschade/Preventiekit van het Faunafonds.
 • Per verjaagactie mogen maximaal 4 dieren per geweer worden gedood en mogen maximaal 5 geweerdragers worden ingezet.
 • Gedode dieren dienen voor het verlaten van het veld opgeruimd te worden.
 • Bovenstaande is ook van toepassing op gedomesticeerde en hybride ganzen* (= iedere gans die niet voor 100% alle kenmerken vertoont van één van de wilde diersoorten grauwe gans, brandgans en kolgans.)

(SH) Schiphol

0-10 km-zone

Periode

 • Doden middels afschot
  • 1 maart tot en met 31 oktober
 • Verjaging met ondersteunend afschot
  • 1 november tot en met 28 februari

Tijdstip

 • Vanaf één uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang
 • In de 0 tot 10 kilometerzone rondom Schiphol.
  • In de bebouwde kom of direct aan de bebouwde kom grenzende terreinen voor zover dit betreft uitvoering op alle gronden binnen de gebieden Westeinderplassen, Oosteinderpoel en Boterdijk, Traverse, Vuurlijn, Zijdelveld en Zijdelmeer.
  • Jachtvelden kleiner dan 40 hectare.
 • Geweer (hagel en kogel)
 • Hond (niet zijnde lange honden), waarbij de hond slechts gebruikt wordt als hulpmiddel, en niet als middel om te doden
 • Jachtvogels

Van 1 maart tot en met 31 oktober:

 • (Elektronische) lokgeluiden
 • Lokvogels (kunstmatig en gedode exemplaren)
 • Lokvoer en voerplaatsen
 • Carrousel
 • Optioneel een geluidsdemper. Hiervoor moet de gebruiker eerst een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Justitie & Veiligheid.

Nestbehandeling voor kolganzen is toegestaan in de 0 tot 10 km-zone rondom Schiphol. Daarbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Jaarrond
 • Nestbehandeling vooraf melden bij de Omgevingsdienst.
 • De gemachtigde mag zich laten bijstaan door maximaal vier mede-uitvoerders. Het aantal mede-uitvoerders dient vooraf te worden aangegeven via de elektronische melding bij de Omgevingsdienst.
 • Uitvoerder is verplicht tot het op perceel te registreren van de behandeling. Dit dient direct in het veld plaats te vinden nadat de behandeling heeft plaatsgevonden. Dit dient te gebeuren in FaunaSpot.

De gemachtigde mag zich laten bijstaan door maximaal vier mede-uitvoerders. Het aantal mede-uitvoerders dient vooraf te worden aangegeven via de elektronische melding bij de Omgevingsdienst (zie Melden en rapporteren).

Het gebruik van deze ontheffing mag niet eerder plaatsvinden dan nadat de gemachtigde uitvoerder hiervan per locatie, voorafgaand aan de uitvoering, elektronisch melding heeft gemaakt bij de toezichthouders van de Omgevingsdienst NHN via deze link.

Vanaf 1 januari 2023 kan een jachtaktehouder voldoen aan zijn wettelijke verplichting tot het registreren van afschot en/of nestbehandeling door op perceelsniveau zijn afschot te registreren direct in het veld nadat de activiteit heeft plaats gevonden. Dit dient te gebeuren in FaunaSpot nadat de handeling heeft plaats gevonden en voordat men de gedode dieren gaat verplaatsen middels een voertuig

 • Deze ontheffing is geldig voor kolganzen, in al hun verschijningsvormen. Daarbij horen ook hybride ganzen en verwilderde boerenganzen.
 • Gedode dieren dienen voor het verlaten van het veld opgeruimd te worden.
 • Ringen die aan gedode vogels worden aangetroffen moeten gezonden worden aan het Vogeltrekstation, Postbus 50, 6700 AB Wageningen. Hierbij dient het terugmeldformulier ingevuld te worden meegestuurd van de website httrs://vogeltrekstation.nl/nl/vogels/ring-gevonden.
 • Bij verjaging met ondersteunend afschot mogen per verjaagactie per verjaagperceel niet meer dan 5 geweerdragers worden ingezet en niet meer dan 4 vogels per ingezet geweer worden gedood. Als de te verjagen vogels zijn verdreven, wordt een verjaagactie geacht te zijn beëindigd. Bij opnieuw invallende dieren vangt een nieuwe verjaagactie aan.

Media

Faunabeheerplan Ganzen – 2021-2024

Ganzenbeheerplan Omgeving Schiphol – 2018-2024

Ontheffing Ganzen - Schiphol - Besluit 11 (2018)

Ontheffing Ganzen - Schiphol - Besluit 12 (2018)

Ontheffing Ganzen - Schiphol - Besluit 13 (2018)

Omgevingsverordening 2022

Er is geen extra informatie beschikbaar voor dit dier.

Kolgans