In welke maand is welke vrijstelling/machtiging van toepassing?

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December
Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

Kies de vrijstelling of ontheffing die je wilt bekijken

(PV) Provinciale vrijstelling

Periode

 • Kwetsbare gewassen
  • Vanaf 1 november t/m 28 februari
 • Grasland, graan, suikerbieten, graszaad, maïs, aardappelen en vollegrondsgroenten in bedrijfsmatige teelt
  • Gehele jaar met uitzondering van overjarig grasland in de periode van 1 november tot 1 maart

Tijdstip

 • Vanaf één uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang.

Foerageergebieden

 • Voor foerageergebieden kan de vrijstelling niet worden gebruikt van 1 november tot 31 maart bij aanwezigheid van grauwe ganzen en kolganzen; van 1 november t/m 30 april bij aanwezigheid van brandganzen; van 1 november t/m 31 mei bij aanwezigheid van rotganzen; (dit geldt niet voor nestbehandeling).
 • Gehele werkgebied van de FBE Noord-Holland
 • Op het schadeperceel of de direct daaraan grenzende percelen of wateren
 • Kwetsbare gewassen
 • Grasland, graan, suikerbieten, graszaad, maïs, aardappelen en vollegrondsgroenten in bedrijfsmatige teelt
 • Geweer
 • Hond

Nestbehandeling voor grauwe ganzen is toegestaan. Dit mag alleen om schade aan gewassen te voorkomen of te bestrijden. Daarbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Jaarrond
 • Uitvoering door iedereen met toestemming van de grondgebruiker (grondgebruikersverklaring)
 • Nestbehandeling vooraf melden bij de Omgevingsdienst
 • Uitvoerder is verplicht tot het op perceel te registreren van de behandeling. Dit dient direct in het veld plaats te vinden nadat de behandeling heeft plaatsgevonden. Dit dient te gebeuren in FaunaSpot.

De uitvoerder dient gebruik van de vrijstelling éénmalig vooraf te melden bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Deze melding blijft gedurende de hele schadegevoelige periode geldig. De bewaartermijn voor de verstrekte gegevens bij deze melding is een half jaar of zo lang de melding van toepassing is.

Vanaf 1 januari 2023 kan een jachtaktehouder voldoen aan zijn wettelijke verplichting tot het registreren van afschot en/of nestbehandeling door op perceelsniveau zijn afschot te registreren direct in het veld nadat de activiteit heeft plaats gevonden. Dit dient te gebeuren in FaunaSpot nadat de handeling heeft plaats gevonden en voordat men de gedode dieren gaat verplaatsen middels een voertuig

 • Voor je bij kwetsbare gewassen tot afschot overgaat moet je aantonen dat er twee preventieve middelen zijn ingezet, volgens de Handreiking Faunaschade/Preventiekit van het Faunafonds.
 • Per verjaagactie mogen maximaal 4 dieren per geweer worden gedood en mogen maximaal 5 geweerdragers worden ingezet.
 • Gedode dieren dienen voor het verlaten van het veld opgeruimd te worden.
 • Bovenstaande is ook van toepassing op gedomesticeerde en hybride ganzen* (= iedere gans die niet voor 100% alle kenmerken vertoont van één van de wilde diersoorten grauwe gans, brandgans en kolgans.)

(ON) Ontheffing

Koppelreductie

 • 1 februari t/m 31 maart
 • Vanaf één uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang

Afschot

 • 1 maart t/m 30 september
 • Vanaf één uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang

Ganzenfoerageergebieden

 • Deze ontheffing kan worden gebruikt in de gebieden van het door Gedeputeerde Staten aangewezen ganzenfoerageergebied Polder Zeevang, die liggen binnen de grenzen van Natura 2000-gebied Polder Zeevang. Voorschriften en beperkingen uit het Natura 2000-beheerplan Polder Zeevang 2021-2027 en relevante vergunningen (zoals de bestaande vergunning met zaaknummer OD.261123, d.d. 11 februari 2021) zijn onverminderd van toepassing.
 • In alle andere door de Gedeputeerde Staten aangewezen ganzenfoerageergebieden wordt deze ontheffing niet gebruikt in de volgende perioden:
  • Van 1 november tot en met 31 maart;
  • Wanneer in de volgende perioden onderstaande soorten in het ganzenfoerageergebied aanwezig zijn:
   • van 1 april tot en met 30 april: de brandgans;
   • van 1 april tot en met 31 mei: de rotgans (Branta bernicla).

Gehele provincie Noord-Holland.

 • Geweer
  • Het gebruik van een kogelgeweer is beperkt tot het schieten van ganzen die zich op de grond bevinden
  • Optioneel een geluidsdemper. Hiervoor moet de gebruiker eerst een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Justitie & Veiligheid.
 • Hond (niet zijnde lange honden), waarbij de hond slechts gebruikt wordt als hulpmiddel, en niet als middel om te doden
 • Niet-levende lokvogels
 • Lokvoer (niet vergiftigd of verdovend)
 • (Elektronische) lokgeluiden
 • Slag- snij- of steekwapen - alleen bij het doden van in nood verkerende, gewonde vogels
 • Gebruik van het geweer vanaf of vanuit een stilstaand voertuig
 • Gebruik van het geweer vanaf of vanuit een vaartuig dat niet sneller vaart dan 5 km per uur

Nestbehandeling voor grauwe ganzen is toegestaan. Daarbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Van 1 februari t/m 30 september
 • Uitvoering door iedereen met toestemming van de grondgebruiker
 • Geen melding bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord vooraf vereist
 • Uitvoerder is verplicht tot het op perceel te registreren van de behandeling. Dit dient direct in het veld plaats te vinden nadat de behandeling heeft plaatsgevonden. Dit dient te gebeuren in FaunaSpot.

De gemachtigde mag zich laten bijstaan door mede-uitvoerders.

Geen melding vooraf vereist bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Vanaf 1 januari 2023 kan een jachtaktehouder voldoen aan zijn wettelijke verplichting tot het registreren van afschot en/of nestbehandeling door op locatie of op perceelsniveau zijn afschot te registreren direct in het veld nadat de activiteit heeft plaats gevonden. Dit dient te gebeuren in FaunaSpot nadat de handeling heeft plaats gevonden en voordat men de gedode dieren gaat verplaatsen middels een voertuig

 • De gebruiker van de ontheffing dient bij het gebruik van de ontheffing binnen een afpalingskring van een geregistreerde eendenkooi te beschikken over (een kopie van) de gedagtekende en ondertekende toestemming van de kooiker.
 • Ringen die aan gedode vogels worden aangetroffen moeten gezonden worden aan het Vogeltrekstation, Postbus 50, 6700 AB Wageningen. Hierbij dient het terugmeldformulier ingevuld te worden meegestuurd van de website httrs://vogeltrekstation.nl/nl/vogels/ring-gevonden.
 • Deze ontheffing is geldig voor grauwe ganzen, in al hun verschijningsvormen. Daarbij horen ook hybride ganzen en verwilderde boerenganzen.
 • Gedode dieren dienen voor het verlaten van het veld opgeruimd te worden.

(SH) Schiphol

0-20 km-zone

Periode

 • Jaarrond

Tijdstip

 • Vanaf één uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang
 • In de 0 tot 20 kilometerzone rondom Schiphol
  • In de bebouwde kom of direct aan de bebouwde kom grenzende terreinen voor zover dit betreft uitvoering op alle gronden binnen de gebieden Westeinderplassen, Oosteinderpoel en Boterdijk, Traverse, Vuurlijn, Zijdelveld en Zijdelmeer.
  • In jachtvelden kleiner dan 40 hectare.
 • Geweer (hagel en kogel)
  • Optioneel een geluidsdemper. Hiervoor moet de gebruiker eerst een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Justitie & Veiligheid.
 • Hond (niet zijnde lange honden), waarbij de hond slechts gebruikt wordt als hulpmiddel, en niet als middel om te doden
 • Jachtvogels
 • (Elektronische) lokgeluiden
 • Lokvogels (kunstmatig en gedode exemplaren)
 • Lokvoer en voerplaatsen
 • Carrousel

Nestbehandeling voor grauwe ganzen is toegestaan in de 0 tot 20 km-zone rondom Schiphol. Daarbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Jaarrond
 • Nestbehandeling vooraf melden bij de Omgevingsdienst.
 • De gemachtigde mag zich laten bijstaan door maximaal vier mede-uitvoerders. Het aantal mede-uitvoerders dient vooraf te worden aangegeven via de elektronische melding bij de Omgevingsdienst.
 • Uitvoerder is verplicht tot het op perceel te registreren van de behandeling. Dit dient direct in het veld plaats te vinden nadat de behandeling heeft plaatsgevonden. Dit dient te gebeuren in Faunaspot. 

De gemachtigde mag zich laten bijstaan door maximaal vier mede-uitvoerders. Het aantal mede-uitvoerders dient vooraf te worden aangegeven via de elektronische melding bij de Omgevingsdienst (zie Melden en rapporteren).

Het gebruik van deze ontheffing mag niet eerder plaatsvinden dan nadat de gemachtigde uitvoerder hiervan per locatie, voorafgaand aan de uitvoering, elektronisch melding heeft gemaakt bij de toezichthouders van de Omgevingsdienst NHN via deze link.

Vanaf 1 januari 2023 kan een jachtaktehouder voldoen aan zijn wettelijke verplichting tot het registreren van afschot en/of nestbehandeling door op perceelsniveau zijn afschot te registreren direct in het veld nadat de activiteit heeft plaats gevonden. Dit dient te gebeuren in FaunaSpot nadat de handeling heeft plaats gevonden en voordat men de gedode dieren gaat verplaatsen middels een voertuig

 • Deze ontheffing is geldig voor grauwe ganzen, in al hun verschijningsvormen. Daarbij horen ook hybride ganzen en verwilderde boerenganzen.
 • Gedode dieren dienen voor het verlaten van het veld opgeruimd te worden.
 • Ringen die aan gedode vogels worden aangetroffen moeten gezonden worden aan het Vogeltrekstation, Postbus 50, 6700 AB Wageningen. Hierbij dient het terugmeldformulier ingevuld te worden meegestuurd van de website httrs://vogeltrekstation.nl/nl/vogels/ring-gevonden.

Media

Faunabeheerplan Ganzen – 2021-2024

Ontheffing Ganzen - Populatiebeheer (2022)

Nieuwsbrief Ganzen 2022 (1)

Nieuwsbrief Ganzen 2022 (2)

Vergunning Natura 2000-gebied Polder Zeevang (2021)

Ganzenbeheerplan Omgeving Schiphol – 2018-2024

Ontheffing Ganzen - Schiphol - Besluit 11 (2018)

Ontheffing Ganzen - Schiphol - Besluit 12 (2018)

Ontheffing Ganzen - Schiphol - Besluit 13 (2018)

Omgevingsverordening 2022

Er is geen extra informatie beschikbaar voor dit dier.

Grauwe Gans