In welke maand is welke vrijstelling/machtiging van toepassing?

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

Kies de vrijstelling of ontheffing die je wilt bekijken

(LV) Landelijke vrijstelling

Periode

 • Gehele jaar

Tijdstip

 • Vanaf zonsopkomst tot zonsondergang
 • Gehele werkgebied van de FBE Noord-Holland.
 • Voor het bestrijden van schade aan gewassen, vee, bossen, visserijen/visgronden, wateren, en flora en fauna, zowel actueel als dreigend.
 • Geweren
 • Honden, niet zijnde lange honden
 • Haviken, slechtvalken en woestijnbuizerds
 • Vangen of doden met behulp van:
  • lokvogels (niet levend)
  • lokfluiten (akoestisch, niet elektronisch)
  • lokvoer (niet vergiftigd of verdovend)

Waarbij geweren, honden en jachtvogels niet mogen worden gebruikt op zondagen en op nieuwjaarsdag, tweede paasdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag, en hemelvaartsdag (art. 3.4 lid 1.c. Rnb).

Dit is wél toegestaan op goede vrijdag, koningsdag, dodenherdenking, bevrijdingsdag en oudejaarsdag.

Nestbehandeling en het verstoren van rust- of nestplaatsen van Canadese ganzen is toegestaan. Daarbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Jaarrond
 • Vanaf zonsopkomst tot zonsondergang
 • Uitvoering door iedereen met toestemming van de grondgebruiker (grondgebruikersverklaring)
 • Geen melding vooraf vereist
 • Uitvoerder is verplicht tot het op perseel te registreren van de behandeling. Dit dient direct in het veld plaats te vinden nadat de behandeling heeft plaatsgevonden. Dit dient te gebeuren in Faunaspot. 

Er hoeft géén melding vooraf te worden gedaan bij de Omgevingsdienst.

Vanaf 1 januari 2023 kan een jachtaktehouder voldoen aan zijn wettelijke verplichting tot het registreren van afschot en/of nestbehandeling door op perceelsniveau zijn afschot direct in het veld te registreren nadat de activiteit heeft plaats gevonden. Dit dient te gebeuren in FaunaSpot, nadat de handeling heeft plaats gevonden en voordat men de gedode dieren gaat verplaatsen middels een voertuig. 

(SH) Schiphol

0-10 km-zone

Periode

 • Jaarrond

Tijdstip

 • Vanaf één uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang
 • In de 0 tot 10 kilometerzone rondom Schiphol
  • In de bebouwde kom of direct aan de bebouwde kom grenzende terreinen voor zover dit betreft uitvoering op alle gronden binnen de gebieden Westeinderplassen, Oosteinderpoel en Boterdijk, Traverse, Vuurlijn, Zijdelveld en Zijdelmeer.
  • In jachtvelden kleiner dan 40 hectareIn jachtvelden kleiner dan 40 hectare
 • Geweer (hagel en kogel)
  • Optioneel een geluidsdemper. Hiervoor moet de gebruiker eerst een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Justitie & Veiligheid.
 • Hond (niet zijnde lange honden), waarbij de hond slechts gebruikt wordt als hulpmiddel, en niet als middel om te doden
 • Jachtvogels
 • (Elektronische) lokgeluiden
 • Lokvogels (kunstmatig en gedode exemplaren)
 • Lokvoer en voerplaatsen
 • Carrousel

Nestbehandeling voor Canadese ganzen is toegestaan in de 0 tot 10 km-zone rondom Schiphol. Daarbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Jaarrond
 • Nestbehandeling vooraf melden bij de Omgevingsdienst.
 • De gemachtigde mag zich laten bijstaan door maximaal vier mede-uitvoerders. Het aantal mede-uitvoerders dient vooraf te worden aangegeven via de elektronische melding bij de Omgevingsdienst.
 • Uitvoerder is verplicht tot het op perseel te registreren van de behandeling. Dit dient direct in het veld plaats te vinden nadat de behandeling heeft plaatsgevonden. Dit dient te gebeurein in Faunaspot. 

De gemachtigde mag zich laten bijstaan door maximaal vier mede-uitvoerders. Het aantal mede-uitvoerders dient vooraf te worden aangegeven via de elektronische melding bij de Omgevingsdienst (zie Melden en rapporteren).

Het gebruik van deze ontheffing mag niet eerder plaatsvinden dan nadat de gemachtigde uitvoerder hiervan per locatie, voorafgaand aan de uitvoering, elektronisch melding heeft gemaakt bij de toezichthouders van de Omgevingsdienst NHN via deze link.

Vanaf 1 januari 2023 kan een jachtaktehouder voldoen aan zijn wettelijke verplichting tot het registreren van afschot en/of nestbehandeling door op perceelsniveau zijn afschot in het veld te registreren, direct nadat de activiteit heeft plaats gevonden. Dit dient te gebeuren in FaunaSpot, nadat de handeling heeft plaats gevonden en voordat men de gedode dieren gaat verplaatsen middels een voertuig

 • Deze ontheffing is geldig voor Canadese ganzen, in al hun verschijningsvormen. Daarbij horen ook hybride ganzen en verwilderde boerenganzen.
 • Gedode dieren dienen voor het verlaten van het veld opgeruimd te worden.
 • Ringen die aan gedode vogels worden aangetroffen moeten gezonden worden aan het Vogeltrekstation, Postbus 50, 6700 AB Wageningen. Hierbij dient het terugmeldformulier ingevuld te worden meegestuurd van de website httrs://vogeltrekstation.nl/nl/vogels/ring-gevonden.

Media

Ontheffing Ganzen - Populatiebeheer (2022)

Faunabeheerplan Ganzen – 2021-2024

Nieuwsbrief Ganzen 2022 (1)

Nieuwsbrief Ganzen 2022 (2)

Vergunning Natura 2000-gebied Polder Zeevang (2021)

Ganzenbeheerplan Omgeving Schiphol – 2018-2024

Ontheffing Ganzen - Schiphol - Besluit 11 (2018)

Ontheffing Ganzen - Schiphol - Besluit 12 (2018)

Ontheffing Ganzen - Schiphol - Besluit 13 (2018)

Er is geen extra informatie beschikbaar voor dit dier.

Canadese gans