Ontheffing vos

Geplaatst: 21 February 2024

Ondanks grote inspanning van de agrarische collectieven, natuurbeheerders en vele vrijwilligers gaat het slecht met de weidevogels en verschillende andere grondbroedende vogels. Op de meeste plekken is het leefgebied onvoldoende op orde en de resterende populaties worden steeds kleiner. Beide aspecten maken ze gevoelig voor de gevolgen van predatie.

Ontheffing vos

Uit de monitoring door de weidevogelbeschermers blijkt dat de verliezen door predatie van met name de vos momenteel te hoog zijn om het duurzaam voorbestaan van de vogels te kunnen realiseren. Alleen de inzet van preventieve maatregelen helpt onvoldoende of is slechts op (te) kleine schaal toepasbaar. Daarom is op grond van het recente faunabeheerplan Vos 2024-2029 een ontheffing verkregen voor de reductie van het aantal vossen in en rondom weidevogelgebieden in de voor weidevogels kritische periode. 

Dit beheer vindt plaats in aanvulling op vele (preventieve) maatregelen die al worden genomen ter bescherming van de weidevogels. De ontheffing is geldig vanaf 1 februari tot en met 15 juli. Gedurende dag en nacht mogen vossen in de aangewezen gebieden worden gedood via afschot en met gebruik van vangkooien en kastvallen. Nachtzichtapparatuur mag daarbij worden gebruikt. Voor de exacte voorwaarden en de toegestane gebieden, zie de ontheffing op onze website en de faunakalender.