In welke maand is welke vrijstelling/machtiging van toepassing?

Februari Maart April Mei Juni Juli

Kies de vrijstelling of ontheffing die je wilt bekijken

(ON) Ontheffing

Periode

 • Vanaf 1 februari tot 15 juli (het broedseizoen van de weidevogels)
 • Alle dagen van de week

Tijdstip

 • Overdag én 's nachts

In weidevogel-kerngebieden en Natura-2000 gebieden met grondbroeders, en in een zone van 3 kilometer daaromheen, zoals aangegeven op deze kaart.

 • Geweren (hagel en/of kogelgeweren)
 • Geluiddemper
 • Richtmiddelen
 • Restlichtversterker, warmtebeeld, elektronische digitale beeldvormers en dergelijken
 • Kunstmatige lichtbron (lichtbak)
 • Vangkooien en kastvallen
  • Voorzien van systeem dat signaal geeft wanneer dier wordt gevangen
  • Óf elke 24 u gecontroleerd worden
  • Vossen gevangen in een vangkooi moeten binnen 24 uur gedood worden
 • Honden (niet zijnde lange honden) voor het binnenbrengen van gedode vossen in de nacht
 • Aardhonden (alleen van 1 februari tot 15 maart)
 • Lokfluit
 • Lokvoer
 • Eventueel op of vanaf een motorvoertuig en/of vaartuig waarbij bij het gebruik van het geweer het voertuig stilstaat

De gemachtigde mag zich in de uitvoering laten bijstaan (in gezelschap) door mede-uitvoerders; degenen die de gemachtigde bijstaan mogen zich uitsluitend bevinden binnen het ontheffingsgebied waarvoor de machtiging is afgegeven of er direct aan grenzende percelen, zodanig dat er uitvoering kan worden gegeven aan beheer binnen het ontheffingsgebied.

De gebruiker moet een melding maken wanneer hij de ontheffing 's nachts wil gebruiken. Hij moet dan per locatie vóór 17:00 ’s middags op de dag van uitvoering, elektronisch melding heeft gemaakt bij de toezichthouders van de Omgevingsdienst NHN via deze link.

Er hoeft géén melding gemaakt te worden bij het bejagen van de vos overdag of bij het gebruik van vangkooien of kastvallen.

Vanaf 1 januari 2023 kan een jachtaktehouder voldoen aan zijn wettelijke verplichting tot het registreren van afschot en/of nestbehandeling door op perceelsniveau zijn afschot te registreren direct in het veld nadat de activiteit heeft plaats gevonden. Dit dient te gebeuren in FaunaSpot nadat de handeling heeft plaats gevonden en voordat men de gedode dieren gaat verplaatsen middels een voertuig

 • Een kopie van de machtiging, een kopie van de ontheffing incl. de voor de plaats van uitvoering relevante detailkaart van de WBE en de grondgebruikersverklaring, en de originele jachtakte(s) moeten aantoonbaar aanwezig zijn op of nabij het veld waar de gemachtigden gerechtigd tot uitvoering zijn; Genoemde documenten mogen langs elektronische weg, leesbaar worden getoond;
 • Gedode dieren dienen in ieder geval ter voorkoming van de verspreiding van ziekten zo spoedig mogelijk te worden opgeruimd;
 • Indien deze ontheffing gebruikt wordt in of grenzend aan Natura2000-gebied, dient er een beoordeling te hebben plaatsgevonden in het kader van de instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende Natura 2000- gebied.

Media

Ontheffing vos - Weidevogels 2024

Ontheffing Vos - Weidevogels (2021)

Nieuwsbrief Vos 2022

Ontheffing Vos - Weidevogels (2023)

Ontheffing Vos - Ontheffingsgebied incl beheerzones (2021)

Er is geen extra informatie beschikbaar voor dit dier.

Vos

De vos mag alleen verstoord of gedood worden om weidevogels en grondbroeders te beschermen. Onder andere omstandigheden mag een vos niet gedood worden.