In welke maand is welke vrijstelling/machtiging van toepassing?

Januari
Februari Maart April Mei Juni Juli

Kies de vrijstelling of ontheffing die je wilt bekijken

Landelijke vrijstelling

Op dit moment is de landelijke vrijstelling voor de vos niet actief in Noord-Holland. Zie de Nieuwsbrief Vos voor verdere informatie.

Ontheffing

Periode

 • Vanaf 1 februari tot 15 juli (het broedseizoen van de weidevogels).

Tijdstip

 • Van zonsondergang tot zonsopkomst.

In weidevogel-kerngebieden en Natura-2000 gebieden met grondbroeders, en in een zone van 3 kilometer daaromheen, zoals aangegeven op deze kaart.

 • Geweren (hagel en/of kogelgeweren)
 • Geluiddemper
 • Richtmiddelen
 • Restlichtversterker, warmtebeeld, elektronische digitale beeldvormers en dergelijken
 • Kunstmatige lichtbron (lichtbak)
 • Honden (niet zijnde lange honden) voor het binnenbrengen van gedode vossen in de nacht
 • Lokfluit
 • Eventueel op of vanaf een motorvoertuig en/of vaartuig waarbij bij het gebruik van het geweer het voertuig stilstaat.

De gemachtigde mag zich in de uitvoering laten bijstaan (in gezelschap) door mede-uitvoerders; degenen die de gemachtigde bijstaan mogen zich uitsluitend bevinden binnen het ontheffingsgebied waarvoor de machtiging is afgegeven of er direct aan grenzende percelen, zodanig dat er uitvoering kan worden gegeven aan beheer binnen het ontheffingsgebied.

Het gebruik van deze ontheffing mag niet eerder plaatsvinden dan nadat de gemachtigde uitvoerder hiervan per locatie vóór 12:00 ’s middags op de dag van uitvoering, elektronisch melding heeft gemaakt bij de toezichthouders van de Omgevingsdienst NHN via deze link.

Op basis van de wettelijke verplichting dient de jachtaktehouder binnen 11 dagen (met 3 dagen uitlooptijd) de uitvoerende handelingen (ook als er geen vos geschoten is) te rapporteren aan de FBE. Dit gebeurt in Noord-Holland digitaal, via het Faunaregistratiesysteem.

 • Een kopie van de machtiging, een kopie van de ontheffing incl. de voor de plaats van uitvoering relevante detailkaart van de WBE, de grondgebruikersverklaring en de jachtakte(s) moeten aantoonbaar aanwezig zijn op of nabij het veld waar de gemachtigden gerechtigd tot uitvoering zijn; Genoemde documenten mogen langs elektronische weg, leesbaar worden getoond;
 • Gedode dieren dienen in ieder geval ter voorkoming van de verspreiding van ziekten zo spoedig mogelijk te worden opgeruimd;
 • Indien deze ontheffing gebruikt wordt in of grenzend aan Natura2000-gebied, dient er een beoordeling te hebben plaatsgevonden in het kader van de instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende Natura 2000- gebied.

Media

Ontheffing Vos - Weidevogels (2021)

Faunabeheerplan Algemene Soorten – 2017-2023

Nieuwsbrief Vos 2022

Er is geen extra informatie beschikbaar voor dit dier.

Vos

De vos mag alleen verstoord of gedood worden om weidevogels en grondbroeders te beschermen. Onder andere omstandigheden mag een vos niet gedood worden.