In welke maand is welke vrijstelling/machtiging van toepassing?

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

Kies de vrijstelling of ontheffing die je wilt bekijken

(ON) Ontheffing

Periode

 • Jaarrond

Tijdstip

 • Het gehele etmaal, zowel overdag als 's nachts
 • Het gehele werkgebied van de FBE Noord-Holland
 • Waarbij ook ontheffing is verleend voor: 
  • de afpalingskring van een eendenkooi, met een gedagtekende en ondertekende toestemming van de kooiker
  • een jachtveld dat niet voldoet aan de in de wet gestelde eisen, uitsluitend op erven en in of bij de op het erf gelegen opstallen, buiten de bebouwde kom, met de relevante grondgebruikersverklaringen.

 • Luchtdrukgeweer
  • Eventueel voorzien van een nachtkijker en/of geluiddemper
  • Jachtdiploma vereist, jachtakte niet

De gemachtigde mag zich laten bijstaan door mede-uitvoerders.

Bij het gebruik van deze ontheffing in de nacht, dus na zonsondergang en voor zonsopkomst moet men melden bij de Omgevingsdienst onder de volgende voorwaarden:

 • vóór 17:00 's middags op de dag van uitvoering
 • onder vermelding van zaaknummer OD.358502

Voor uitvoering overdag hoeft geen melding te worden gedaan.

Vanaf 1 januari 2023 kan een jachtaktehouder voldoen aan zijn wettelijke verplichting tot het registreren van afschot en/of nestbehandeling door op perceelsniveau zijn afschot te registreren direct in het veld nadat de activiteit heeft plaats gevonden. Dit dient te gebeuren in FaunaSpot nadat de handeling heeft plaats gevonden en voordat men de gedode dieren gaat verplaatsen middels een voertuig

 • Gedode dieren dienen in ieder geval ter voorkoming van de verspreiding van ziekten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bij het verlaten van het jachtveld te worden opgeruimd.
 • Voor alle soorten geldt de zorgplicht ex artikel 1.11 van de Wnb, die van toepassing is op zowel beschermde als onbeschermde dier- en plantensoorten, ongeacht vrijstelling of ontheffing. Op grond hiervan dient u zoveel als redelijkerwijs mogelijk is nadelige gevolgen voor deze soorten te voorkomen. Daarnaast dient een ieder die een in het wild levend dier doodt of vangt op grond van artikel 3.24, lid 1 te voorkomen dat het dier onnodig lijdt;
 • T.a.v. gebruik van het luchtdrukgeweer gelden de bepalingen van de Wet wapens en munitie zijnde regels over het dragen, vervoeren en opbergen van het wapen. 

(PD) Plaagdier

Periode

 • Jaarrond

Tijdstip

 • Gebruik van het geweer: na zonsopkomst en voor zonsondergang (overdag)

Gebruik van het geweer: buiten de bebouwde kom, in een veld dat voldoet aan de jachteisen.

Lees hier wat u zelf kunt doen bij rattenoverlast door bruine of zwarte ratten.

Toegestane middelen:

 • Afstotende geuren (zoals zwarte peper en eucalyptus)
 • Klemmen
 • Geweer 
  • Gebruik van het geweer dient te voldoen aan de eisen die de Wnb stelt aan het gebruik van het geweer:
   • Buiten de bebouwde kom
   • In een veld dat voldoet aan de jachtveldvereisten
   • Vanaf zonsopkomst tot zonsondergang

 

Wanneer u het geweer wilt gebruiken in de volgende situaties, bent u verplicht een ontheffing aan te vragen bij de Omgevingsdienst:

 • gebruik luchtdrukgeweer
 • binnen de bebouwde kom
 • in een veld dat niet voldoet aan de jachtveldvereisten
 • na zonsondergang en voor zonsopkomst
 • met gebruikmaking van een demper
 • met gebruikmaking van beeldomzetters/beeldversterkers
 • met gebruikmaking van kunstlicht

Er hoeft géén melding vooraf te worden gedaan bij de Omgevingsdienst.

Het is niet verplicht gedode ratten te rapporteren.

Media

Ontheffing Rat - Bestrijding bruine en zwarte rat met luchtdrukgeweer (2022)

Ontheffing Rat - Wijzigingsbesluit (2022)

Deze informatie is van toepassing op bruine en zwarte ratten.

Rat