Actuele publicaties

FAUNABEHEERPLANNEN

ONTHEFFINGEN

De volgende vrijstelling(en) zijn momenteel actief:

De volgende opdracht (-en) of aanwijzing(-en) zijn momenteel actief:

Ontheffingen kunnen worden onderverdeeld in vier categorieën. Per categorie zijn er verschillende ontheffingen actief:

GROFWILDONTHEFFINGEN

ALGEMENE ONTHEFFINGEN

PERCEELGEBONDEN ONTHEFFINGEN

GEBIEDSGEBONDEN ONTHEFFING

VERORDENING FAUNABEHEER

RAPPORTAGES

JAARVERSLAGEN

ONDERZOEK

NATURA 2000

Gebieden die door de minister zijn aangewezen als speciale beschermingszones worden in het kader van hoofdstuk 2 van de Wet Natuurbescherming aangeduid als Natura 2000 gebieden.

Voor elk aangewezen Natura 2000 gebied moet het bevoegd gezag een Natura 2000 beheerplan vaststellen. In Natura 2000 beheerplannen staan onder andere de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelen worden gerealiseerd. Het Natura 2000 beheerplan gaat ook in op activiteiten in en rond het gebied.

In provincie Noord-Holland zijn 19 gebieden begrensd als Natura 2000 gebied. Voor een deel van deze gebieden bestaat er reeds een N2000 beheerplan. Meer informatie hierover wordt gegeven op de website van de provincie Noord-Holland.

Met betrekking tot het (zomer-)ganzenbeheer hebben effectenanalyses plaatsgevonden. Op basis daarvan zijn Natuurbeschermingswet vergunningen afgegeven die nadere regels stellen aan de uitvoering van het ganzenbeheer.

Van de volgende gebieden zijn deze Natuurbeschermingswet beschikkingen aanwezig: